Koronan vaikutus tilinpäätöksiin

Tänä keväänä korona-virus on aiheuttanut paljon päänvaivaa siitä miten asia pitäisi käsitellä tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa. Ajattelin kirjoittaa lyhyen ohjeistuksen asiasta, tilintarkastajan näkökulmasta. Käsittelen vain pieniä- ja mikroyrityksiä.

Lähes kaikkien yritysten toiminnan jatkuvuuteen (liikevaihtoon) ja rahoituksen riittävyyteen liittyvät ongelmat ovat koronan seurauksena lisääntyneet huomattavasti. Tilannetta hankaloittaa se, että viruksesta johtuva muutos on ollut hyvin nopeaa ja nämä vaikeat tilanteet ovat tulleet yrityksille täysin yllätyksinä.

Toimialakohtaiset eroavaisuudet ovat kuitenkin merkittäviä. Erityisesti matkailun ja ravintola-alan yritykset ovat kriisissä.

Koronasta huolimatta moni asia pysyy ennallaan. Tilinpäätöksen liitetiedoissa pitää kertoa mitä säännöstä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu. Käytännössä on kaksi vaihtoehtoa, joiden otsakkeet eroavat toisistaan yhden sanan osalta.

 1. Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä  tiedoista asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.
 2. Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

Se kumpaa noudatetaan niin liitetietojen sisältö ja esittämistapa vaihtelee. Pienyrityssääntöä noudatettaessa on liitetiedoissa esitettävä nämä seuraavat asiat:

 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 2 ja 3 luvut)
 2. Poikkeukselliset erät (PMA 3:2 §)
 3. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3:3 §)
 4. Arvonkorotusrahasto (PMA 3:4 §)
 5. Pitkäaikaiset lainat (PMA 3:6 §)
 6. Annetutut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3:7 §)
 7. Tiedot emoyrityksestä (PMA 3:8 §)
 8. Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetutut  sitoumukset (PMA 3:9 §)
 9. Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3:10 §)
 10. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (PMA 3:11 §)
 11. Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset (PMA 3:12 §)
 12. Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13.5)
 13. Hallituksen esitys tuloksen käsittelyksi ja oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2)

Mikroyrityssääntöä noudatettaessa kaikkia edellä kuvattuja seikkoja ei tarvitse esittää erikseen, mikäli asia muuten ilmenee tilinpäätöksessä. Mikroyrityksille on sallittu niin sanottu ”suojasatamasäännös”. Eli jos jokin seikka ilmenee tuloslaskelmassa ja taseessa ei sitä erikseen tarvitse kirjoittaa auki liitetiedoissa.

Tänä keväänä korostuu edellä mainitusta listasta numero kolme, tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat.

Otetaan esimerkkinä ravintola, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.2019 ja vuosi on ollut normaali. Tilinpäätöstä laaditaan nyt huhtikuussa 2020. Tilikauden päättymishetkellä pandemiasta ei ollut tarkkaa tietoa, nyt on ja nyt tiedetään sen vaikutukset liiketoimintaan. Eli selkeästi on tilikauden jälkeinen tapahtuma, joka ei ilmene tilinpäätöshetken tuloslaskelmasta eikä taseesta.

Yhtiön johdon velvollisuutena on kertoa asiasta liitetiedoissa ja ottaa kantaa yhtiön kykyyn jatkaa toimintaa. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että tilinpäätöksessä esitettävät tiedot pitävät paikkaansa ja että tietoa on annettu riittävästi. Riittävästi mutta ei liikaa.

Tilintarkastajan tulee esittää tilintarkastuskertomuksessa johtopäätös siitä, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Koronatilanteesta johtuen raportoinnissa korostuu kaksi seikkaa, tilikauden jälkeiset tapahtumat ja yhtiön kyky jatkaa toimintaansa. Näiden kahden seikan kertominen tilinpäätöksessä on yhtiön johdon vastuulla, ei kirjanpitäjän. Jos kirjanpitäjänä joudutte näitä laatimaan, pyytäkää yhtiön hallitusta vahvistamaan sanamuoto kirjallisena. Ja pyytäkää, että hallitus toimittaa tästä teille hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jossa sanamuoto on vahvistettu.

Eräässä ravintola-alan yhtiön tilinpäätöksessä asia oli kirjoitettu näin:

”Keväällä 2020 korona pandemian takia yritys on joutunut udelleen järjestellä tuotanto- ja tilausketjuaan. Yritys on joutunut etsimään vaihtoehtoisia toimittajia sekä lomauttamaan henkilöstöä. Yritys on joutunut hankkimaan uusia toimittajia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja jotta tuotanto saadaan monipuolistettua ja liikevaihtoa saadaan lisättyä.”

Muuten hyvä, mutta pari harmillista seikkaa. Mainitaan, että henkilöstöä on jouduttu lomauttamaan. Tämä on ok. Mainitaan ”tuotanto saadaan monipuolistettua”, tämän tarkoitus jää epäselväksi.

Lopuksi vielä mainitaan ”liikevaihtoa saadaan lisättyä”, pitäneekö tämä paikkaansa? En usko, kolme ravintolaa on nyt jo ollut suljettuna yli kuukauden. Eli noin 10-15 % tämän vuoden liikevaihdosta on jo menetetty. Pudotus on olennainen.

Tilinpäätös on julkinen asiakirja. Muistakaa varovaisuuden periaate, kerrotaan oikein ja riittävästi, ei liikaa.

Mainitkaa liitetiedoissa, että koronasta johtuen liikevaihto (myynti) on romahtanut (pudonnut). Yhtiö on joutunut lomauttamaan, sulkemaan liikkeitä. Korona koettelee yhtiön likvidiä. Nämä ovat turvalliset asiat ja ilmeisesti myös totta.

Lisäksi on esitettävä arvio tallaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä (PMA 3 luku 3 §). Yhtiön johdon tulee arvioida toiminnan jatkuvuus. Esimerkiksi siten, että yhtiön taloudellinen tila arvioidaan vakaaksi, toiminta pyritään normalisoimaan epidemian päättymisen jälkeen. Ei anneta aikamääriä.

Kysymys toiminnan jatkuvuudesta kuuluu tilintarkastuksen vuosittaisiin perusasioihin. Normaalissa olosuhteessa tilinpäätös lähtökohtaisesti laaditaan toiminnan jatkuvuuden periaatteella. Tänä keväänä tätä asiaa on jouduttu pohtimaan tarkemmin. Samalla on jouduttu arvioimaan, pystyykö yhtiö todella jatkamaan toimintaansa.

Tilintarkastajan on kerrottava kertomuksessaan olennaiset seikat, myös toiminnan jatkuvuudesta. Jos tilintarkastaja arvioi toiminnan jatkuvuutta koskevat tiedot riittäväksi, ei huomauttamiselle tämän osalta ole tarvetta.

Tänä keväänä tilintarkastajien on siis mietittävä tarkkaan, onko yrityksen kohdalla tarpeen mukauttaa tilintarkastuskertomusta koronan aiheuttamista ongelmista johtuen.

Tilintarkastajan tulee tilintarkastuskertomuksessaan nostaa asia esiin niin sanottuna lisätietona. Tämäkin on poikkeama täysin ”puhtaasta” tilintarkastuskertomuksesta. Mutta ilmeisesti lisätiedoilla varustettuja tilintarkastuskertomuksia tullaan tänä keväänä näkemään enemmänkin.

Helsingissä 19.4.2020

Juha Siikavuo, HT

Jätä kommenttisi